Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Trò chơi gọi hồn - Multi Couple

Giới thiệu truyện:

Ngày thứ 49ㅡ cậu ấy quay trở về... 17/6/2018 - 31/8/2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: