Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.

Giới thiệu truyện:

• #33 trong số FANFICTION ( 09.04.2017 ) • #19 trong số FANFICTION ( 25.04.2017 ) • #35 trong số FANFICTION ( 05.05.2017 ) • #12 trong số FANFICTION ( 12.05.2017 ) • #6 trong số FANFICTION ( 14.05.2017 ) • #25 trong số FANFICTION ( 05.06.2017 ) • #1 trong số thiếuniên ( 07.06.2021 ) • Mong mọi người ủng hộ • Cam sa mi ta * Fic chuyển ver đầu tay của Sii... Có gì thiếu sót mọi người chỉ bảo và góp ý ạ.. *cúi đầu* Begin : 15-07-2016 End : 14-11-2016

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: