Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝓣𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓪𝓾 𝓽𝓪𝓬 𝓭𝓪 𝓶𝓸𝓽 𝓬𝓱𝓾 𝓽𝓲𝓷𝓱

Giới thiệu truyện:

|Tám ngàn dặm dầm tinh dãi nguyệt Hẹn kiếp khác sẽ vẹn nghĩa tào khang| 23/05/2021 Truyện ngắn: THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH. Album: Nhà mình có cái chi? congchuane

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: