Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Psithurism | KakaSaku | by AliceHyd

Giới thiệu truyện:

"My little blossom, I love you with every bit of my heart" -- @Highranking #15 on Adventure

Danh sách chương: