Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

Giới thiệu truyện:

Bài giảng https://youtu.be/uwXb3XARMBw

Danh sách chương: