Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

𝐒𝐢 𝐌ê 𝐄𝐦 𝐁é 𝐊𝐡ố𝐢 𝐃ướ𝐢

Đăng bởi: meixinkgaii

Cập nhật: 23-11-2021

Tag:#0309


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Viết thim truyện mới để mấy pằ đọc khỏi chán nè 😘

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: