Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

GTNV phụ

- Cha nuôi của 6 hunter
+ ông jozi kinghunt
+ người mà huấn luyện 6 hunter. Thương 6 người như con ruột. Ông là Hunter god.


- Mẹ nuôi 6 nữ vampire.
+ Bà Zonica Queenvamp.
+ thương các con như con ruột. Người huấn luyện 6 nữ vamp. Là Vampire god.

Danh sách chương: